مرمت تکیه معاون الملک

این فایل به صورت word و دارای 40 صفحه میباشد.

قرمز

توقف فروش

این فایل به صورت word و دارای 40 صفحه میباشد.​
فهرست :

 
فصل اول : شناخت وضع موجود و سابقۀ تاریخی بنا :
 
بخش اول : معرفی عمومی مکان قرارگیری
 
بخش دوم :  نوع بنا
 
بخش سوم :   موقعیت بنا 
 
بخش چهارم : تاریخچه و سیر تحولات تکیه معاون الملک
 
بخش پنجم :  معرفی کالبد ومعماری  تکیه
 
بخش ششم : بررسی فرم اصلی بنا