مجتمع مسکونی منطقه خاوران تبریز

این فایل به صورت word و دارای 188 صفحه میباشد.

قرمز

توقف فروش

فهرست مطالب
فصل اول
شناخت موضوع:
مقدمه..
طرح مسئله....
معماری ارگانیک.............
سایت..................
فرضیات/سوالات..............
اهداف.......................................
روش گرد آوری اطلاعات...........................
ابزار گرد آوری اطلاعات.....................
فصل دوم
ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح
شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری...
مسکن و ابعاد آن..........
شاخص های کیفیت مسکن..............................................
معماری پایدار...............
شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی –فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی)...
هویت از نظر راپاپورت..........
باز کردن مبحث هویت.............................
پایداری زیست-محیطی..........................
پایداری اقتصادی..............................................................
سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی...........................................................................
مطالعه ی موردی در اقلیم سرد و خشک................................................................................................
نمونه هایی از معماری که در آن به نوعی و تا اندازه ای پایداری رعایت شده است.......................
مجتمع هبیتات، موشه سفدی....................................................................................................................
آپارتمانهای آردمور (Ardmor)، موشه سفدی.........................................................................................
آپارتمان کانچانجونگا(Kanchanjunga)، چارلزکورآ........................................................................
پروژه مسکونی اوین......................................................
مسکن مدرن..................................................
نمونه هایی از مسکن ارگانیک و مدرن.....................
 
ریشه یابی مشکلات مساکن امروزی.........................................
نتیجه گیری از مباحث فصل مسکن معماری ارگانیک و مدرن.........................
لزوم پرداختن به فضای باز در مساکن امروزی......................................
احیای حیاط در آپارتمان های امروزی.........................................................
برسی فضای باز در آپارتمان های امروزی.............................................
فصل سوم
شناخت وضع موجود و آنالیز سایت
ویژگی های اقلیم سرد.............................................
ویژگی های معماری بومی مناطق سرد.....................................
اهراف طراحی اقلیمی این اقلیم.....................................................................
اقلیم ..........................................................................
شناسایی کاربری های اطراف سایت.............................................................
شناسایی شبکه های ارتباطی اطراف سایت............................................................
شناسایی آلودگی های صوتی اطراف سایت:.....................................................
بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی سایت (جدول):...........................................
آنالیز سایت (جدول)............................................
فصل چهارم
ارائه ایده طراحی و برنامه فیزیکی طرح
تعریف مسکن از دید سازمان آمار ایران..........................................................
عوامل موثر در برنامه فیزیکی.......................................
تراکم.................................................................
حیاط.....................
پله فرار و آسانسور....................................
پخی..............................................................
پیش آمدگی ساختمانی در گذرها...........................................................
پیش آمدگی، بالکن ها..........................................
رعایت محدودیت ارتفاع......................................
پارکینگ................................................
عرصه های عمومی مجتمع های مسکونی...........................
اطول و ضوابط طراحی مجموعه.....................................
محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع سازی ها....................
حداقل فضای باز..................................................................
فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشو...............................
انواع اشکال عقب نشینی بنا.....................................................
ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی............................................
عرصه ی زندگی خصوصی و فردی..........................................
عرصه ی پذیرایی و مراسم................................................................................
عرصه ی خدمات....................................................................
عرصه ی فضاهای باز..............................................................
آشنایی با فضاها و ابعاد فیزیکی فضاها....................................
ورودی........................................................................
راهرو................................................................
آشپزخانه..................................................................
انواع طرح های اتاق نشیمن...........................................................
غذاخوری................................
اتاق خواب والدین....................................
فضای مخصوص کودکان...............................................................
مراکز بهداشتی..........................................
مسئله نور.....................................................................
راهکارهای پیشنهادی....................................
راهبردها و راهکارهای طراحی در معماری امروزی با توجه به مزایای معماری مدرن و با توجه به الگوهای سنتی............................
سیر تکمیلی موارد فوق الذکر در راستای رسیدن به هدف نهایی...............................
رعایت نکات ذکر رفته برای پاسخگویی به اهداف کلی زیر.........................
ضوابط و سرانه ها 1 (جدول)............................................
ضوابط و سرانه ها 2 (جدول)..........................................
فصل پنجم
ارائه پیشنهادات و طرح نهایی
ریشه یابی و جمع بندی..............................................................................
ارائه آلترناتیوها با ذکر معایب و مزایای هر کدام..............................
فهرست منابع...................................