پاورپوینت مطالعات پایه الگوی سکونت

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 68 اسلاید میباشد.

قرمز

توقف فروش

فهرست:
مفهوم یابی
- تعاریف و مفاهیم مسکن و سکونت
                     نمادی از فرد
- خانه           خانه و خانواده
                     خانه و جامعه
معنای لغوی خانه
ارزشیابی خانه و محل سکونت
بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی
تعریف خانه از دیدگاه معماران
خانه ایرانی-  اصول معماری ایرانی  ویژگیهای خانه های درون گرا
  انواع رون ها
  اجزا و فضاهای خانه های ایرانی
  تقسیم بندی انواع خانه های ایرانی
  حوزه تاریخی
منابع