پاورپوینت نور روز در معماری

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 40 اسلاید میباشد.

قرمز

توقف فروش

مقدمه
معماری موفقیت آمیز مستلزم ترکیب همزمان نکات گوناگون محیط زیست است که شامل عوامل اقلیمی ، بیولوژیکی ، روانی و مشاهداتی می باشد . معمار باید طرحی قابل اجرا و پاسخ گو تهیه نماید . با توجه به ارتباط تنگاتنگ نور روز و معماری باید توجه به کلیه زمینه های فوق در اولویت قرار گیرد .