پاورپوینت طراحی مجموعه اقامتی توریستی در اقلیم سرد و معتدل

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 51 اسلاید میباشد.

قرمز

توقف فروش

تعاریف پایه
     پایداری در واقع یک مفهوم کلی است که زیرشاخه های بسیاری را شامل می شود.
      بر طبق تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (Brundtland, 1987) پایداری شامل تبیین رابطه متعادل تر و همزیستانه اثر معماری با محیط که بر کنش مندی خود آگاهانه اثر معماری نسبت به شرایط محیطی پی ریزی شده است. پایداری در مثلث کلی محیط زیست ، اجتماعی و اقتصادی مورد نظر قرار خواهد گرفت. (Wirtenberg)
      این سه رویکرد کلی را سه رأس مثلث نام می دهد که رویکرد هایی شامل مردم ، زمین به عنوان عنصر زیستی و منافع عمومی که شامل تمامی بخش های آن می شود را شامل می گردد. این واقعیت که پایداری دلالت دارد بر اقتصاد ( منفعت ) اجتماع ( مردم ) و محیط ( زمین ).
     به این دلیل طراحی این موضوع اهمیت پیدا میکند که پاسخگو به عوامل ذیل می باشد
     الف- نگهداری از انرژی‌های تجدیدناپذیر و مصالح کمیاب؛
      ب-  کاهش اثر سوء مصرف انرژی و مصالح مورد استفاده در چرخه حیات اکولوژیکی؛
      ج-  استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و مصالحی که محصول پایداری است؛
     د- صرفه جویی در منابع مصرفی انرژی و متعاقبا بهبود شیوه های مصرف.