پاورپوینت طراحی مجموعه مسکونی

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 50 اسلاید میباشد. پاورپوینت طراحی مجموعه مسکونی(با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی)

قرمز

توقف فروش

تعاریف پایه
اقلیم:  اقلیم یک منطقه عموماً به مثابه بر هم کنش متقابل عناصر گوناگون جوی چون پرتو تابش خورشید، دما ورطوبت هوا،وزش باد و میزان بارندگی می باشند (کخ-نیلسون،1385،ص:15).
انرژی: انرژی عبارت است از قابلیت یا ظرفیت انجام کار . این تعریف جامع و بر گرفته از مکانیک نیوتنی و بر مبنای خواص اجرام متحرک می باشد. مفهوم انرژی ریشۀ اصلی علوم ترمودینامیک،فیزیک ذره ای،شیمی و الکترومغناطیس بر طبق رابطۀ پلانک که مبنای تئوری کوانتوم است،انرژی تابعی از فرکانس تابش است (خواجه احمدی،1387،ص:1).
تهویه: تهویۀ طبیعی یا میزان تعویض هوای داخل ساختمان(کسمایی،1385،ص:62) می تواند هوای تازه را تأمین کردهف به انتقال بو وگرمای درونی خنک سازی سازه و کاهش پرتو سازه ای و همچنین ایجاد سرمایش تبخیری بدن و هوا یاری رساند ( کخ-نیلسون،1385،ص:93).
جهت تابش: زاویه ای است که بین تصویر امتداد پرتو خورشید بر صفحۀ افق و شمال واقعی پدید می آید که تغییرات روزانه و سالانۀ این زاویه به عرض جغرافیایی محل بستگی دارد و بین صفر تا 180 درجه متغیر است (کسمایی،1385،ص:24).