پاورپوینت پروژه روستا گراخک

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 98 اسلاید میباشد.

قرمز

توقف فروش

مقدمه
ایران کشوری نیمه روستایی است و لذا نیمی از سکونتگاه های آن بر بنیاد معماری بومی و سنتی و به مفهوم گویا تر معماری روستائی است .کلیه عناصر این معماری ریشه در نیازهای معنوی و مادی روستاییان دارد .تار و پود این معماری و از جمله مسکن ،با مسائل مربوط به محیط طبیعی ،نوع معیشت و شکل تولید،سیر تکوینی زندگی اجتماعی و قدرت فنی او پیوند خورده و از سوی دیگر ذوق هنری ،معیارهای اجتماعی ، بنیادهای خانوادگی و خیشاوندی ، سنت ها و اقاید ،پندارا و باورهای درونی انسان ،در هر گوشه از این کره خاکی ،بر آن طرح خاصی بخشیده است .چنین است که مسکن و معماری روستایی به منزله طرز بیان قابل لمس و رویتی از ارزشهای متغیر مادی و نیز از استعارات و مفاهیم بنیادی معنوی و بالا خره از شیوه زندگی انسان است .این معماری در راستای پاسخ گوئی به همین نیازها و با اگاهی کامل به انها ،توسط خود روستاییان طراحی ،ترکیب و اجرا می شود.